Start » Tandvårdsdagar

Tandvårdsdagar

Tandvårdsdagar

Folktandvården Can-Can!

Folktandvården i Dalarna har hållit sina tandvårdsdagar på Carlstad Conference Center. Folktandvårdens värderingar gick som en röd tråd igenom dagarna, som innehöll såväl tänkvärda föredrag som underhållning. Och en sak är säker efter dagarna: Folktandvården kan. Dom till och med Can-Can, vilket bevisades på torsdagskvällen!

Utbrändhet, utveckling och stresshantering var andra återkommande teman under dagarna

Tandvårdsdagar

Jag tar så små steg att jag tror jag kommer att gå långt

”Jag tar så små steg att jag tror jag kommer att gå väldigt långt.”

Det kinesiska ordspråket är själva grundbulten i Christer Olssons utvecklingsfilosofi. Christer Olssons företag Utvecklingspoolen jobbar med utvecklingsfrågor i en rad av våra största företag.

– Vi pratar om samhällsutveckling organisations-, affärs- och serviceutveckling, men ingen utveckling börjar utan personlig utveckling, hävdar Christer. Utveckling kräver att vi gör något annorlunda än i går. Det är först när vi beter oss annorlunda som något hänt. Dessutom måste det kopplas till att andra människor verkligen upplever förändringen.

Snabb utveckling

Utvecklingen går snabbt idag, åt vilket håll den än må gå. Själva tidsuppfattningen är annorlunda idag än för bara något år sedan.

Harvard University gjorde en undersökning i London och New York där man bad människor uppskatta hur långt 30 sekunder är. Genomsnittstiden blev 10 sekunder!

Tidsbegreppet gör att vi upplever t.ex. service annorlunda. När det förr räckte med att vi svarade i telefonen efter tre signaler upplevs det idag som otillfredsställande lång tid.

– Dessutom träffar vi idag alltfler personer under en kortare tidsrymd. Det gör att vi aldrig lär känna dem. Vi etiketterar dem istället. Grövsta etiketten är ”manligt-kvinnligt” så har vi klarat av halva befolkningen på en gång, och vet hur dom är. Ibland ger vi geografiska etiketter. Kineser är på ett sätt, fast vi faktiskt talar om 1,2 miljarder individer! Om sju smålänningar passerar kassan på en butik och den sjunde frågar ”vad kostar det” säger vi ”Typiskt smålänningar”…

– Objektivitet finns inte när det gäller människor. Det finns inte en verklighet. Det finns lika många verkligheter som det finns betraktare. När man inser det kan man FÖRSÖKA hålla sig objektiv…

Farligt med etiketter på folk

Det farliga med etiketterna är att vi ofta försöker leva upp till de etiketter som sätts på oss. Vi behandlar folk efter de etiketter som vi satt på dem, och vi uppfyller andras förväntningar på oss.

– Därför är det viktigt att reflektera över hur man beskriver sig själv. Hur ser din egen etikett ut? Och vilken etikett förmedlar jag?
Förmedling av kunskap

Förmedling av kunskap är ett kapitel för sig. Framförallt eftersom vi inte vet hur mycket vi egentligen kan!

– Självförtroendet är kopplat till det medvetna kunnandet. Men vi kan så mycket mer än vi är medvetna om. Inte tänker vi på hur vi gör när vi kör bil efter ett tag. Kunnandet har övergått till omedvetet kunnande. Det är viktigt att komma ihåg om vi skall utnyttja vår fulla potential, vilket vi i och för sig aldrig kommer att uppnå ändå!

– Hemligheten är inte att lära nytt, utan att använda mer av det vi redan har.

Christer tog upp den klassiska retoriken som mönster för hur vi tänker:

Etos, jag som person (vem är jag?)
Logos, fakta (själva budskapet)
Patos, min personlighet (hur jag förmedlar budskapet)

– Det är en kulturell betingelse hos oss att fokusera på fakta. Vi lägger ner mycket lite energi på att förmedla vem man är eller hur vi förmedlar budskapet. Vi har en övertro på fakta. Vi säger ”Fakta talar för sig själv”. Good luck. Är det därför vi inte har några rökare, eller ingen har hål i tänderna?

Christer Olsson visade prov på såväl ett aktivt kroppsspråk som ett stort kunnande i hur vi fungerar och (i bästa fall) utvecklas.

Måste börja med sig själv

Men tillbaka till kinesen. ”Jag tar så små steg att jag tror att jag kommer att gå väldigt långt.”

– Man måste börja med att leda sig själv, annars kan man inte leda andra. Vi häver ofta ur oss att ”DOM är inte förändringsbenägna. Hur ska vi få DOM mer motiverade?”. Är det något mer vi ska få dom till när vi ändå håller på? Det går inte att få människor till saker. De måste vilja själv. Och problemet är inte att människor inte vill saker. Problemet är ofta att man vill för mycket på för kort tid. Och kan man inte få det nu, vill man ha allt sen. När barnen växer upp, när julen är över… Men SEN är NU för ett tag sedan…

– Det går aldrig att motivera andra människor. Motivationen är en inre drivkraft hos var och en. Vi måste istället tänka ”Vad skulle vara ditt motiv till att göra det jag vill att du skall göra?”

Tar tid att ändra en vana

Det tar tid att ändra en process. Det tar minst 21 dagar att ändra en vana. Och som sagt. Har man inte ändrat något har ingenting skett…

– Allt är under utveckling eller avveckling. Det är farligt att tro att någonting kan stå still. Det är okomfortabelt att utvecklas. Det är bekvämare att göra som man brukar. Och det är naturligt att känna rädsla för förändringar. Det viktiga är att lära sig om rädslan är befogad. Är den det inte skall man göra det man är rädd för ändå! Självtillit är tron på att jag klarar saker som jag inte vet om jag klarar. Och livet är INTE att undgå obehag.

En viktig sak i all utveckling, och dessvärre en ofta bortglömd sak är reflektionen. En viktig anhalt i den eviga cirkeln ”Agera – reflektera – lära – agera osv…” . Vi måste stanna upp och lära oss av det vi just gjorde. Sedan lära oss av vad vi gjorde för att kunna agera på ett annorlunda sätt nästa gång. För att det blir annorlunda – det kan vi utgå ifrån.

– Vi värdesätter erfarenhet högt. Men 20 års erfarenhet av något kan i själva verket vara ett års erfarenhet och 19 års repetition…

Alla är olika

Varje människa är olika. Vi har olika förutsättningar. Det är viktigt att komma ihåg i alla relationer och inte minst i ledarskap.

– Den gyllene regeln säger ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” och ur ett kristet etiskt perspektiv är det väl rätt. Men inte när det gäller mellanmänskliga relationer, eller som ledarstrategi. Då gäller Behandla andra som DOM vill bli behandlade!

Tandvården ur ett politiskt perspektiv

Det tog tid innan tandvården blev rumsren i de politiska salongerna. Det tog t.ex. 129 år från det att landstingen inrättades till dess tandsvårdsfrågorna började hanteras av en egen styrelse.

– När jag började i landstinget diskuterades inte tandvård i de politiska rummen. När det någon gång smög sig in på dagordningen handlade det om byggnationer och då blev det stort och pompöst. Det lider vi av än idag, konstaterade tandvårdsstyrelsens ordförande Carin Runeson (s). Carin gav en historielektion i tandvårdsorganisation och började redan 1862 när landstingen beslutades för att invigas på riktigt året efter med niofaldigt leve för konungen. Det kom dock att dröja innan landstingspolitiken omfattade tandvården.

– Första gången det diskuterades över huvud taget var på 20-talet. 1928 brydde man sig överhuvudtaget inte om att lämna yttrande på ett förslag om allmännelig tandvård, eftersom man tyckte att det rörde sig om landstingsverksamhet i så ringa omfattning!

Skoltandvård

1929 och 1934 avslogs motioner om skoltandvård i avvaktan på statliga beslut. Först 1935 gick motionen igenom och då avsatte man två kronor per barn och år i varje skola där alla barn omfattades. Och då gällde det bara för ren behandling. Någon förebyggande tandvård förekom inte.

1945 tillkom de första folktandvårderna i Horndal, Orsa och Älvdalen. Driftkostnaden första året var 12 800:- Att jämföra med dagens 140 miljoner!

1991, i kölvattnet av den omstridda dalamodellen, fick så tandvården sin egen styrelse. Inledningsvis ingick tre politiker och två opolitiska representanter i styrelsen, som hade stöd av två sakkunniga. Det visade sig att styrelsen blev svårhanterlig när det kom till rent politiska diskussioner. De opolitiska representanterna hamnande i en märklig sits. Idag är styrelsen en ren politikerstyrelse.

Tufft när pengarna inte räcker

– Arbetet är egentligen inte något problem förrän vi ser att pengarna inte räcker till. Då är det tufft. Speciellt när vi måste ta till strukturella förändringar.

– Som politiker och lekmän är det vår uppgift att fatta beslut på bra faktaunderlag. Det är inte alltid att ni tycker att våra beslut är bra, och det tycker inte alltid vi heller. Men då får man fråga sig vad som händer om vi inte gör någonting alls…

– Vi får höra om två problem i våra kontakter med folk. Att de inte får komma så ofta som de önskar och att tandvårdskostnaderna är för höga. Men vi får också samtal från människor som är nöjda med bemötandet. Och ni gör ett jättebra jobb!

Samtliga politiska partier i Dalarna, och även i andra landsting, har skrivit till regeringen för att få tandvårdskostnaderna jämställda med sjukvårdskostnaderna.

– Men vi tror nog att det är långt dit. Det handlar om mycket pengar för staten. Det är viktigt att skapa opinion för ett sådant beslut. För tandvården får inte bli en klassfråga.

Detta påverkar den framtida tandvården

Conny Konradsson, tandvårdschef i Dalarna, har en rad faktorer att ta hänsyn till i planeringen av den framtida tandvården. Och det enda man kan vara säker på är att det knappast kommer att se ut som idag. Men även det är bara en teori.

– Vi vet att vi blir äldre. Det ställer högre krav på tandvårdsresurserna. Kvinnor lever dessutom längst och idag är det så att kvinnor har högre tandvårdskostnader.

De stigande vårdkostnaderna innebär också att det är viktigt att få till stånd ett effektivare resursutnyttjande.

– Där är våra normer och värderingar inom Folktandvården viktiga. Vi skall driva verksamheten så att vi kan erbjuda tandvård till alla.
Tandvårdskostnader

Konjunkturen slår naturligtvis mot tandvårdskostnaderna. De som avstår från behandling är också dom som har lägst inkomst. Tjugo procent av befolkningen har behov av mer ekonomiskt stöd än vad dagens tandvårdsförsäkring kan erbjuda.

– Höjer vi avgiften vet vi att vi får en lägre konsumtion. Och vi vet också att regelbundna kallelser är bättra än subvention. När högkostnadsskyddet träder in ökar också vårdkostnaderna. Frågan är om vårdresurserna finns. Det är tveksamt, och det är en bidragande orsak till att högkostnadsskyddet idag inte omfattar alla.

Conny Konradsson kunde konstatera att listan på faktorer som påverkar den framtida tandvåren är lång

Nya utmaningar

Folktandvården står också för ny faktiska utmaningar från andra företag. Företag med hela EU som spelplan, och med koncept som innefattar såväl behandling som försäkringslösning.

– Då är det extra viktigt att veta var vi står. Att vår uppgift är att erbjuda tandvård till alla.

Arbetskraften

Konkurrensen om arbetskraften blir också större. De som väljer att arbeta inom tandvården ställer större krav. På hälsosamma arbetsplatser. På högre rörlighet. Många faktorer spelar in om de personella resurserna skall räcka till. Ser man på antalet tandläkare som arbetar utomlands, och som sagt att de tänker flytta hem efter ett år så finns det inte brist på tandläkare. Utbildningen av specialister verkar också räcka till Men det finns en rad osäkra faktorer som kan spela in.

– Vad vi vet är att vi måste få en effektivare blandning av kompetenser. Teamtandvård kommer att bli vanligare. Vi måste också hela tiden diskutera vår yrkeskompetens och vår yrkesroll. Det kommer att krävas en aktiv överföring av arbetsuppgifter mellan olika grupper.

– Det i sin tur leder till ökade krav på utbildningens innehåll. Lyckas vi inte ändra den är det inte säkert att tandvården räcker till till alla.

Må bra på jobbet – en viktig del av livet!

– Livet är ett gör det själv-projekt. Vi väljer om vi skall bli chaufför eller passagerare. Som chaufför väljer jag själv målet, tar ansvar för fordonet och tar mig fram dit jag skall, med hänsyn till mina medtrafikanter. Jag kan inte skylla på någon annan om det går snett.

– Som passagerare är det någon annan som bestämmer. Allt blir någon annans fel. Och jag kan inte göra mycket åt det.
Sätt dig vid ratten

Eva Johansson, mental tränare och avslappningslärare från Mora presenterade hur man tar sitt eget livskörkort för att ta hand om sitt liv.

– Det handlar om kunskap omtanken och bildens kraft, om val och målprogrammering och om självkännedom.

Att ta tag i sitt liv är livsviktigt. Framförallt för en själv, men också nationalekonomiskt.

– Depression och utbrändhet är två av de vanligaste sjukskrivningsanledningarna idag. Det negativa utfallet av stress har blivit så stort att det jämställts med digerdöden. Skillnaden är att här kan vi göra något åt det.

Viktigt med positiv stress

Stress i sig är livsviktig. Ett liv utan stress är otänkbart, ja onödigt.

– Stress är kroppens urgamla mekanism för att förbereda oss för kamp eller flykt. Problemet är att idag utsätts vi inte för påtagliga faror så ofta. Men ändå är våra alarmsystem aktivare än någonsin. Hjärnan skiljer inte på verkliga och inbillade faror och mobiliserar mekanismer som inte behövs. Det är då en farlig situation kan uppstå.

Negativ stress, den som uppstår när man inte längre har kontroll på situationen, när man inte längre känner att man kan uppfylla omvärldens krav och förväntningar kan t.o.m. leda till hjärnskador.

– Därför är det viktigt att känna våra egna svaga punkter. Kroppsliga stressymptom är en frisk kropps sätt att tala om att något är fel.

Livskvalitet

Tankens kraft är nyckeln. Kvaliteten på våra tankar bestämmer kvaliteten på våra liv.

– Ge dagen den chans den är värd genom att ställa in dig på att något positivt skall hända. Träna in en ny attityd.

– Bli medveten om hur du tänker. Det är lättare att tänka ”begagnade” tankar än att prova nya tankebanor. Men då är det också enklare att fastna i gamla mönster. Och kom ihåg att du har alltid möjlighet att välja det du vill göra. Om du inte gör något annorlunda kommer allt att vara som förut!
Våga ha roligt

Våga ha roligt är också ett gott råd.

– Sätt inte likhetstecken mellan onödigt och roligt. Gör det roliga först så att ni åtminstone hinner med det… Ge dig överhuvudtaget tid att fundera på vad det är som får dig att må bra. Och gör dom sakerna ofta. Det kostar ofta mindre än man tror. Vi är märkligt dåliga att ta tillvara guldkornen i våra liv. De där enkla, vardagliga. Livsglädjen är egentligen enkel till sin natur.

– Vi blir faktiskt mycket effektivare på jobbet om vi har andra intressen också.

Hedemora snabbast in med miljöprotokollet

Folktandvården Hedemora var snabbast med att lämna in sitt miljödiplomeringsprogram. För det fick Inger Erlandsson ta emot snabbhetspriset, 200:- per medarbetare, att använda till personalvårdande åtgärder. Totalt har hittills 8 protokoll lämnats in för revidering av miljögruppen och bland dem som kommit in före 15 oktober lottas det ut ett pris motsvarande 500:- per medarbetare.

Dags för EPI WUX 2003

Erik Uhrbom passade på att slå ett slag för undersökningen EPI WUX 2003, den femte undersökningen för att ta reda på tillståndet i de vuxna munnarna och hur munhälsan skall kunna utvecklas.

1700 personer skall delta och det är oerhört viktigt att klinikerna hjälper till att få in så många svar som möjligt.

– Bortfall är det värsta som kan hända. Svarar bara 50% är undersökningen värdelös. Och den är viktig för planeringen av den framtida tandvården!

Sagt på Tandvårdsdagarna

– Kan man skriva ”Han som är så snygg kan väl inte vara tandläkare?”
Röst i publiken när Christer Olsson bad om tre omdömen om honom

– Känner man sig framgångsrik är man det. Det är enda måttet på verklig framgång.
Christer Olsson

– Gjorde jag inte saker jag är rädd för skulle jag inte utvecklas. Hemligheten är inte att inte vara rädd. Det måste man vara. Hemligheten är att ta reda på om rädslan är motiverad och om den inte är det, gör det ändå…
Christer Olsson

– Vi skulle inte vilja att folk förändras så mycket som dom förväntas förändras efter en sådan här kurs. Tänk om frun kom hem från en kurs och var en annan än den man gifte sig med…
Christer Olsson apropå att förändringar måste få ta tid

– Jag är med i föreningen anonyma pedagoger. Vi träffas och försöker låta bli att rita på blädderblock…
Christer Olsson kan inte låta bli att rita figur på blädderblocket.

– Vad är det äldre människor ångrar? Jo, det dom INTE gjorde.
Christer Olsson

– Lagom är ett strikt subjektivt ord. När jag är på kräftskiva och tycker att jag är lagom lullig är jag inte så säker på att min fru håller med…
Christer Olsson

– Vi lider av mental inkontinens. Vi läcker hela tiden och människor känner på sig vad man tycker om dem.
Christer Olsson

– Jag brukar kalla mig professionell tumurdragare. Jag arbetar med att få folk att göra det dom redan borde ha gjort…
Christer Olsson

– Nu är jag klar med första intrycket. Nu kan jag ta av mig kavajen…
Christer Olsson kommer igång på riktigt

– Behålla är ett livsfarligt ord om man inte vet vad det innehåller. Det är en farlig strategi. Vill du behålla en relation måste den utvecklas. Tänk om din fru frågade ”Älskar du mig” och du svarade: ”Älskar och älskar, men jag tänker behålla dig…”
Christer Olsson, avd. vad betyder orden egentligen

– Det finns inga obegåvade människor. Men ibland har en del otur när dom tänker…
Christer Olsson

– Hoppas ni sovit gott. Åtminstone några timmar…
Carin Runeson var först ut dagen efter festen

– Det är enklare på landstinget än på riksplanet att få till ett samarbete
Carin Runeson om framtiden för landstinget efter valet

– När jag började i landstinget diskuterades inte tandvård i de politiska rummen. När det någon gång smög sig in på dagordningen handlade det om byggnationer och då blev det stort och pompöst. Det lider vi av än idag.
Carin Runeson

– Egentligen är det inte märkvärdigare än när privatekonomin inte går ihop…
Carin Runeson om budgetarbete.

– Det negativa utfallet av stress har blivit så stort att man jämför det med Digerdöden. Men med en skillnad. Vi kan ta oss ur det här, själva och med hjälp av andra.
Eva Johansson om den negativa stressen.

– Det finns mycket som får oss att må bra på jobbet…
Eva Johansson avd. SÅ eländigt behöver det ju inte vara.

– Alkohol och rökning är förrädiska stressdämpare. Men det tänker jag inte stå och tala om för er idag…
Eva Johansson igen. Hon var ju också där dagen efter…

– Vi har 10800 minuter per vecka. Det spelar ingen roll hur mycket du ligger efter i planeringen. Du får inte mer tid för det…
Eva Johansson

– Om du inte gör något annorlunda kommer allt att vara som förut…
Eva Johansson

– Ha mod att ändra det som går att förändra och acceptera det som inte kan förändras.
Eva Johansson

– Det förflutna är inte din framtid.
Eva Johansson

– Det viktiga är inte hur många gånger vi faller, utan hur många gånger vi reser oss.
Eva johansson

– Det var tufft för dem på fredag förmiddag…
Självkritisk deltagare

– Det verkar vara mycket trender i det här med stresshantering. Men det hänger väl på oss själva om vi ska göra något åt det.